Przyjaciele Zippiego - Prawa Autorskie

Oświadczam, że zapoznałam/em się z poniższą informacją na temat własności intelektualnej i praw autorskich do Programu PRZYJACIELE ZIPPIEGO i zobowiązuję się do ich przestrzegania, pod rygorem odpowiedzialności cywilnej oraz karnej. W szczególności bez jakichkolwiek ograniczeń:

 1. uznaję, iż:
  • program PRZYJACIELE ZIPPIEGO jest własnością angielskiej fundacji Partnership for Children („PFC”) i z tego tytułu podlega ochronie zgodnie z polskim prawem dotyczącym praw autorskich;
  • program PRZYJACIELE ZIPPIEGO może być realizowany tylko przez nauczycieli, którzy ukończyli szkolenie dla realizatorów, po podpisaniu niniejszego Oświadczenia;
  • jedynym licencjonowanym dysponentem Programu PRZYJACIELE ZIPPIEGO na terenie Polski jest Centrum Pozytywnej Edukacji – ogólnopolska, niepubliczna placówka doskonalenia nauczycieli z siedzibą w Warszawie (01-327), ul. Sochaczewska 31 B („CPE”);
 2. zobowiązuję się:
  • powstrzymać od używania Programu PRZYJACIELE ZIPPIEGO i materiałów metodycznych do stworzenia nowego programu, programu alternatywnego lub szkolenia, a także nie udostępniać pakietu, ani poszczególnych jego części, osobom, które nie ukończyły szkolenia;
  • wykorzystywać i kopiować materiały metodyczne wyłącznie w celu prowadzenia zajęć;
  • chronić prawa autorskie twórców Programu PRZYJACIELE ZIPPIEGO;
  • w razie przekazywania informacji na temat Programu PRZYJACIELE ZIPPIEGO szerszej grupie odbiorców – chronić jego wizerunek i dobre imię oraz informować o tym CPE.